Zásady ochrany osobných údajov (GDPR)

Všeobecné informácie k spracovaniu osobných údajov

Tento dokument popisuje, ako spoločnosť Shipi s.r.o. (ďalej len “Prevádzkovateľ) zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 pod vložkou č. 153879/B , so sídlom, Šustekova 3697/49, Bratislava – mestská časť Petržalka 851 04, IČO: 53906578, IČ DPH: SK, nakladá s osobnými údajmi fyzických a právnických osôb ako Správca a spracopvateľ osobných údajov a poskytuje informácie o spôsobe a rozsahu spracovania a ochrane poskytnutých osobných údajov.

Prevádzkovateľ stránky www.ochranneskla.eu zodpovedá za spracúvanie osobných údajov podľa nariadenia parlamentu a rady (EÚ) 2016/679, z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, (ďalej len GDPR). Prevadzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje, spomenuté nižšie, nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu www.ochranneskla.eu. Osobné údaje, ktoré sa zadávajú pri nutných účtovných operáciách a pri vytváraní objednávky, považujeme za dôverné a budú chránené pred zneužitím.

Rozsah spracovania osobných údajov na účely uskutočnenia objednávky

Účely spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, vystavenie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka v súvislosti s objednávkou.

Právny základ spracúvania osobných údajov: Spracovanie osobných údajov zadaných pre vytvorenie objednávky – meno, priezvisko, titul, ulica a číslo, PSČ a mesto, ktoré sú nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). A spracúvanie osobných údajov e-mail a telefónny kontakt pre plnenie zmluvy.

Doba uchovávania osobných údajov: Doba uchovávania nie je presne stanovená, nakoľko uchovávanie údajov závisí od viacerých kritérií. na webovej stránke je možná dobrovoľná registrácia. Dotknutá osoba má však právo písomnou formou na adrese sídla prevádzkovateľa alebo e-mailom na adrese info@ochranneskla.eu odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba má účastník súťaže práva v zmysle § 28 zákona o OOÚ (ďalej len „zákon o OOÚ“) na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa žiadať o opravu nesprávnych, neaktuálnych alebo neúplných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 cit. zákona. Dotknutá osoba odoslaním svojich osobných údajov za účelom vytvorenia objednávky či registrácie potvrdzuje, že ho prevádzkovateľ oboznámil s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa § 15 ods. 1 zákona o OOÚ a že mu boli známe všetky potrebné informácie podľa zákona o OOU.